(204)
Notariskantoor Roermond(0475) 35 19 19
Notariskantoor Heythuysen(0475) 49 27 77

Alles over de 5%-regeling bij nieuwbouw

Nieuws

In dit artikel bespreekt Van Hecke Houben notarissen graag alle wetenswaardigheden rondom de 5%-regeling bij nieuwbouw. Deze nuttige regeling vergroot de kans op een correcte oplevering zonder gebreken van uw nieuwbouwhuis.

In dit artikel

 • Waarom is de 5%-regeling er?
 • Hoe werkt de 5%-regeling?
 • Wat gebeurt er na oplevering?
 • Wanneer moet de notaris het depot vrijgeven?

Waarom is de 5%-regeling er?

Als u een nieuwbouwwoning heeft gekocht, wilt u vanzelfsprekend dat deze wordt opgeleverd zonder gebreken. Helaas komt het regelmatig voor dat een nieuwbouwwoning de nodige (verborgen) gebreken vertoont na oplevering. U zult dan zelf moeten proberen om er met de aannemer uit te komen. Dat dit in de praktijk de nodige tijd en energie vergt, zal duidelijk zijn. Daarom is er het (wettelijke) recht om 5% van de door u te betalen aanneemsom (betreft de helft van de laatste bouwtermijn van 10%) te blokkeren door middel van een depot bij de notaris. Deze ‘blokkade’ ter grootte van 5% van de aanneemsom kan op verschillende manieren worden geregeld en bespreken wij later in dit artikel. Het doel van deze regeling (die overigens is gebaseerd op artikel 7:768 van het Burgerlijk Wetboek) is om de kans te vergroten dat de aannemer voor een correcte oplevering zorg draagt zonder gebreken.

Hoe werkt de 5%-regeling?

Voor alle duidelijkheid willen we benadrukken dat u de te blokkeren 5% wel degelijk moet voldoen. De 5%-regeling zorgt ervoor dat het bedrag echter niet direct vrij beschikbaar is voor de aannemer. Dit is een ‘stok achter de deur’ voor de aannemer om voor een correcte oplevering zorg te dragen. Er zijn twee manieren om de helft van de laatste bouwtermijn te blokkeren:

 1. Middels een depot
  De helft van de laatste bouwtermijn (5%) wordt bij de notaris gestort. Het bedrag wordt in depot gehouden totdat het uitgekeerd mag worden aan de aannemer. Net voor de oplevering op handen is, zal de totale aanneemsom plus eventuele meerwerknota’s door u te zijn betaald. Zoals reeds eerder gemeld, bedraagt de laatste aanneemtermijn 10% van de aanneemsom. De ene helft (5%) betaalt u rechtstreeks aan de aannemer, de andere helft aan de notaris die dit gedeelte in depot houdt.
 1. Middels een bankgarantie
  De aannemer heeft bij de notaris een bankgarantie of een doorlopende bankgarantie gedeponeerd ter grootte van de laatste 5% van het bedrag. U dient in dit geval de gehele laatste aanneemtermijn (10%) aan de aannemer te voldoen. Zodra drie maanden na de oplevering zijn verstreken, geeft de notaris de bankgarantie vrij indien de woning akkoord is bevonden.

Wat gebeurt er na de oplevering?

Is uw nieuwbouwwoning gereed voor oplevering? Dan zijn er twee mogelijkheden:

 1. U gaat na inspectie akkoord met de oplevering
  Indien u akkoord bent met de oplevering, wordt door beide partijen het proces-verbaal van oplevering getekend. Zodra een periode van 3 maanden voorbij is, wordt het depotbedrag uitgekeerd aan de aannemer (of wordt de bankgarantie vrijgegeven). Mochten er in de periode van 3 maanden na oplevering toch nog gebreken naar voren komen, dan geldt de 5%-regeling ook voor deze gebreken. Er dient dan nog wel nog een beroep gedaan te worden op de 5%-regeling
 2. U gaat na inspectie niet of slechts gedeeltelijk akkoord met de oplevering
  Mochten er bij oplevering gebreken aan het licht komen, dan wordt daar vermelding van gemaakt in het proces-verbaal. In dit geval hoeft u dus geen akkoord te geven voor uitkering van de laatste 5%. De geconstateerde gebreken dienen eerst te worden opgelost. Zodra de periode van 3 maanden verstreken is, zal de notaris de resterende 5% aan de aannemer vrij moeten geven tenzij u de notaris schriftelijk op de hoogte stelt dat dit nog niet mag gebeuren. In dit schriftelijke bericht naar de notaris (met een kopie naar de aannemer) dient u verschillende zaken te vermelden. Denk aan de grootte van het bedrag dat nog dient te worden vastgehouden (met een maximum van 5% van de aanneemsom) en een opsomming van de gebreken waar de 5%-regeling betrekking op heeft. Let op: de notaris dient dit bericht binnen 3 maanden na oplevering te ontvangen anders valt de resterende 5% alsnog vrij.

Wanneer moet de notaris het depot vrijgeven?

Na de oplevering van uw nieuwbouwwoning geldt dat de notaris verplicht is het depot van 5% van de aanneemsom na 3 maanden vrij te geven. Dat gebeurt in de volgende gevallen:

 • U heeft binnen de periode van 3 maanden na oplevering de notaris niet (schriftelijk) op de hoogte gesteld met het verzoek maximaal 5% te blokkeren;
 • U al eerder heeft laten weten (binnen 3 maanden) dat u geen zekerheid meer verlangt en de notaris heeft hier de bevestiging van ontvangen;
 • Indien er tussen beide partijen een afspraak is waar zij zich aan moeten houden (denk aan een rechtbankvonnis of een bindend advies) en die een blokkering van de 5% niet langer kan rechtvaardigen.

Mocht overigens blijken dat door uw toedoen onterecht de 5% niet kon worden uitgekeerd, dan bent u verplicht de wettelijke rente te vergoeden over de periode die verstreken is na de afloop van de perioden van 3 maanden.

Meer informatie over de 5%-regeling?

Neem gerust contact op met ons notariskantoor in Roermond voor meer informatie. Onze medewerkers geven graag antwoord op uw vragen. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk een afspraak maken. Wij staan graag voor u klaar!